අපගේ වෙබ් අඩවි වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
 • 1000L Copper Brewery

  1000L තඹ බීර

  මැෂින් ටියුන් / කේතලය මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇත. මෑෂ් ටියුන් යනු පොඩි කිරීම සඳහා තලා දැමූ ධාන්‍යවල ඇති පිෂ් ches ය සීනි බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා මැෂින් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන යාත්‍රාවකි.
 • 2000L Copper Brewery

  2000L තඹ බීර

  මැෂින් ටියුන් / කේතලය මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇත. මෑෂ් ටියුන් යනු පොඩි කිරීම සඳහා තලා දැමූ ධාන්‍යවල ඇති පිෂ් ches ය සීනි බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා මැෂින් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන යාත්‍රාවකි.
 • Copper Brewery

  තඹ බීර

  මැෂින් ටියුන් / කේතලය මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇත. මෑෂ් ටියුන් යනු පොඩි කිරීම සඳහා තලා දැමූ ධාන්‍යවල ඇති පිෂ් ches ය සීනි බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා මැෂින් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන යාත්‍රාවකි.

අප අමතන්න

NEWLETTER

සමාජ

 • facebook
 • 11
 • linkedin
 • ins (1)